Adatvédelmi irányelvek

KOCH’S TORMA KFT.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Hatályos: 2023.01.01.)

Letölthető: PDF formátum.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy magánszemélyek személyes adatait társaságunk, az Koch’s Torma (Hungária) Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Koch’s Torma Kft.), mint adatkezelő
- jogszabályi felhatalmazás, vagy
- az érintett személy által megadott, tudomásul vétel alapján vagy kinyilvánított hozzájárulás alapján kezeli.

Cégnév: Koch’s Torma Kft.
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza I. Kerület 241.
Adószám: 10454187-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-100040
Telefonszám: +36-76/559-400
Fax: +36-76/463-334
E-mail: info@kochs.hu
Internet elérhetőség: www.kochs.hu

I. AZ ADATKEZELÉSEKRŐL

Az Koch’s Torma Kft. által folytatott, ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek tekintetében az alábbiakról tájékoztatjuk.

1./ Társaságunk jogszabályi felhatalmazás alapján a következő adatkezeléseket végzi:

 1. Tanulószerződés
  Az adatkezelés célja: tanulószerződéssel rendelkező szakmunkástanulók nyilvántartása
  Az adatkezelés jogalapja: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII tv. 42.§ – 55.§
  A kezelt adatok: név, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány száma, lakcím, (kiskorú tanuló esetén: törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonszáma)
  Az adatkezelés időtartama: 5 évig
  Adattovábbítás: az érintett megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve az elméleti képzést biztosító iskolák részére
 2. Értékesítéssel kapcsolatos számlázás
  Az adatkezelés célja: értékesítéssel kapcsolatos számlázás
  Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d) és e) pontjai; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bek.
  A kezelt adatok: név, cím, adószám
  Az adatkezelés időtartama: 10 évig
 3. Beszerzési, javítási, karbantartási, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számlázás
  Az adatkezelés célja: beszerzési, javítási, karbantartási szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számlázás
  Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d) és e) pontjai; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bek.
  A kezelt adatok: név, cím, adószám Az adatkezelés időtartama: 10 évig
 4. Közérdekű adatigénylés
  Az adatkezelés célja: közérdekű adatigénylések teljesítése, illetve az azzal kapcsolatos számlázás
  Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 26.-31. §
  A kezelt adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím
  Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, ill. kérésére történő törlésig

2./ Társaságunk az Ön hozzájárulása alapján a következő adatkezeléseket végzi:
Az itt szereplő adatkezelésekhez Ön a feltüntetett módokon adja meg a hozzájárulását, melyet a gdpr@kochs.hu, vagy az info@kochs.hu e-mail címre küldött levelében visszavonhat. A hozzájárulás visszavonásának hiányában az adatokat a lent megjelölt időtartamig kezeljük.

 1. Önéletrajzok kezelése
  Az adatkezelés célja: humán erőforrás kiválasztása
  Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása az önéletrajz beküldésével
  A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetve az önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok
  Az adatkezelés időtartama: 1 év, illetve az Ön kérésére történő törlésig
 2. Fényképfelvételek készítése rendezvényeken
  Az adatkezelés célja: esemény megörökítése, honlapon, újságban történő megjelenítése
  Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a tájékoztatás ismeretében a rendezvényen való megjelenéssel
  A kezelt adatok: képmás
  Adattovábbítás: újság, saját honlap
  Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél eléréséig (+ 5 év őrzési idő)

A felsoroltaktól eltérő célok esetében kizárólag akkor kezeljük az Ön személyes adatát, ha az adatkezelés céljáról Önt tájékoztattuk, és ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult, illetve tudomásul vette. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Személyes adatait az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (például az érvényesített követelés behajtásáig, stb.), illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó adóügyi, fogyasztóvédelmi, vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezeljük.

Társaságunk honlapjának látogatói részére a cookie (süti) kezelésről szóló tájékoztató a www.kochs.hu oldalon érhető el a „Cookie kezelési tájékoztató” linken.

II. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS

Biztosítjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek jogosultak megismerni - a feladataik ellátásához szükséges mértékben -, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Továbbá a társaság képviseletét ellátó jogtanácsos vagy ügyvéd szintén megismeri a személyes adatait, ha az Önnel kapcsolatos ügy jogi eljárást, illetve jogi véleményezést igényel.

A hatóságoktól (rendőrség, bíróság, ügyészség, adóhatóság, NAIH), valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresések alkalmával a törvény erejénél fogva köteles vagyunk kiadni az általunk kezelt személyes adatokat. Az irattárazásra vonatkozó jogszabályok és a belső iratkezelési szabályzatunk alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet, amennyiben az nem selejtezhető, a megőrzési idő elteltét követően átadjuk az illetékes Levéltár számára.

Az adatvédelmi kötelezettségek teljesítésére felhívjuk minden olyan harmadik fél figyelmét, akinek az adatokat továbbítjuk vagy átadjuk.

III. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Ön által megadott személyes adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem vesszük igénybe. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelésünkben lévő személyes adatokat védjük, és megakadályozzuk azok véletlen megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, illetve jogosulatlan megváltoztatását.

IV. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Ön az Koch's Torma Kft. Titkárságán (levélben: 6100 Kiskunfélegyháza, I. Kerület tanya 241., e- mailben: gdpr@kochs.hu, vagy az info@kochs.hu) az alábbi témájú kérelmeket terjesztheti elő:

 1. Tájékoztatást kérhet arról, hogy:
  - milyen személyes adatait,
  - milyen jogalapon,
  - milyen adatkezelési céllal,
  - milyen forrásból,
  - mennyi ideig kezeljük,
  - kinek, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.
 2. Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályi felhatalmazás alapján végzett adatkezelések kivételével - az adatbázisból való törlését. A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály, vagy valamely belső szabályzatunk a személyes adatok további tárolására kötelez minket. (Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő még nem telt le.)
 3. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítanánk, használnánk fel. Tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az - Ön szerint - kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. E joga azonban nem vonatkozik a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezelésekre, így például nem tiltakozhat az ellen, hogy az irattárazásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó megkeresését - az ügy irataival együtt - átadjuk a Levéltár számára.
 4. Amennyiben az Ön jogát, vagy jogos érdekét az általunk kezelt képfelvétel érinti, a telephelyeken történő térfigyelő kamerafelvétel tekintetében a rögzítéstől számított 3 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával Ön kérheti, hogy a képfelvétel ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: 06(1)391-1400, honlap: www.naih.hu). Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Koch’s Torma Kft. ellen.

Kérjük azonban, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel elsősorban társaságunkat, az Koch’s Torma Kft.-t keresse fel, a megadott elérhetőségek egyikén a gdpr@kochs.hu e-mail címre, vagy a Koch’s Torma Kft. HU-6100 Kiskunfélegyháza I. Kerület 241. postai címre elküldött levélben. Jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve - az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről összhangban alakítottuk ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekintjük magunkra nézve.